Fraude met bijstandsuitkering

Wij ondersteunen u graag als u tijdelijk uw eigen inkomen niet kunt verdienen om normaal te kunnen leven. Als u recht heeft op een uitkering, dan krijgt u die ook. Daar hoort wel bij dat wij in actie komen als u onterecht een (te hoge) uitkering krijgt.

Hieronder leest u meer over onze aanpak bij (vermoeden van) fraude.

Fraude is het bewust en opzettelijk geven van onjuiste of onvolledige informatie. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude wanneer:

  • U inkomsten, vermogen of detentie niet of slechts gedeeltelijk opgeeft.
  • U opgeeft dat u bent gescheiden als dat niet zo is (schijnverlating).
  • U niet doorgeeft dat u samenwoont of dat er iets is gewijzigd in de gezinssamenstelling.
  • U een vals (post)adres opgeeft waar u niet echt verblijft.

U bent verplicht om alle informatie aan Ferm Werk door te geven die van belang is voor uw uitkering. Ferm Werk informeert u uitgebreid over uw rechten en plichten, o.a. bij de aanvraag van uw uitkering. Zie ook regels van de bijstandsuitkering.

Begrijpt u bepaalde informatie niet, of twijfelt u of een wijziging in uw situatie van belang is voor uw uitkering? Dan raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen. Zo voorkomt u dat u onbewust en ongewild fraudeert en hierdoor later in de problemen komt.

Onder het motto “Voorkom problemen, houd u aan de regels” informeert Ferm Werk u op verschillende manieren over uw rechten en plichten. Daarnaast controleren wij actief of de informatie die wij van u krijgen (nog) klopt. Dit doen we onder andere door uw gegevens die bij Ferm Werk bekend zijn te vergelijken met informatie die andere instanties over u hebben. Bijvoorbeeld de Gemeente, de Belastingdienst, het UWV of de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
Ook voeren we regelmatig controles uit naar grotere groepen klanten. Er is dan geen direct vermoeden van fraude, maar mogelijk wel een kans op fraude. Als wij vermoeden dat u uitkeringsfraude pleegt, stellen wij een onderzoek in. Een onderdeel hiervan kan een huisbezoek zijn. Werkt u hier niet aan mee, dan kan dat betekenen dat uw uitkering stopt. Bij erge gevallen van fraude schakelen we de sociale recherche in.

Als blijkt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, heeft dit een aantal gevolgen:

  • U moet het bedrag dat u oneerlijk aan uitkering hebt ontvangen terugbetalen.
  • U krijgt een boete die net zo hoog is als het (netto) gefraudeerde bedrag. Deze boete wordt verrekend met uw uitkering.
  • Bij een gefraudeerd bedrag boven de € 20.000,- wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.
  • Krijgt u ten onrechte een uitkering, dan wordt deze onmiddellijk stopgezet.
  • Krijgt u teveel uitkering, dan wordt uw uitkering verlaagd tot het juiste bedrag.

Pleegt u herhaaldelijk fraude, dan loopt u het risico voor een bepaalde periode helemaal geen uitkering meer te krijgen.

U moet de uitkering die u oneerlijk hebt gekregen altijd bruto terugbetalen. De netto uitkering wordt namelijk verhoogd met de loonbelasting die de gemeente voor u heeft afgedragen.