Fraude melden

Helaas kan het voorkomen dat iemand fraude pleegt met een bijstandsuitkering. Fraude betekent in dit geval dat iemand met opzet een uitkering krijgt waar hij/zij geen recht op heeft. Maar soms geeft iemand ook verkeerde informatie aan ons door of meldt dingen te laat. Dat is dan niet expres, maar moet ook worden opgelost. Hierdoor kan het namelijk zijn dat iemand een te hoge uitkering krijgt dan waar recht op is. Wij vinden het belangrijk dat het uitkeringsgeld terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben. Daarom is het belangrijk om fraude te voorkomen.

Heeft u een sterk vermoeden dat iemand bijstandsfraude pleegt en woont deze persoon in de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater? Dan kunt u dit melden bij Ferm Werk.
Ook organisaties kunnen bijstandsfraude melden.

U kunt ervoor kiezen om uw tip anoniem door te geven. Hiervoor kiest u als u absoluut niet wilt dat bekend wordt dat u de tip heeft gegeven. Dan is het belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet.

Het kan handig zijn dat Ferm Werk contact kan opnemen met de persoon die de tip heeft gegeven. De tipgever kan heel vaak nog meer belangrijke informatie geven. U kunt aangeven of u met een medewerker van Ferm Werk wilt praten als daarom wordt gevraagd. Let op: u blijft dan niet meer anoniem.

U geeft gegevens door zoals:

 • adressen
 • werktijden
 • gegevens over een auto
 • inkomsten
 • met wie woont persoon samen

U kunt bijstandsfraude op verschillende manieren melden:

 • telefonisch (0348-497 000, vraag naar een medewerker van de afdeling Handhaving)
 • schriftelijk door een brief te sturen naar: Carrosserieweg 1, 3445 BC Woerden, t.a.v. medewerkers Handhaving
 • digitaal via het contactformulier fraude.

Ferm Werk stelt een onderzoek in. Als sprake is van bijstandsfraude, moet het teveel ontvangen geld helemaal worden terugbetaald. Daar bovenop krijgt de fraudeur hetzelfde bedrag als boete. Ferm Werk kan de uitkering ook stopzetten.

Fraude is het bewust en opzettelijk geven van onjuiste of onvolledige informatie. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude wanneer:

 • u inkomsten, vermogen of detentie niet of slechts gedeeltelijk doorgeeft.
 • u opgeeft dat u bent gescheiden als dat niet zo is (schijnverlating).
 • u niet doorgeeft dat u samenwoont of dat er iets is gewijzigd in de gezinssamenstelling.
 • u een vals (post)adres opgeeft waar u niet echt verblijft.

Onder het motto “Voorkom problemen, houd u aan de regels” informeert Ferm Werk u op verschillende manieren over uw rechten en plichten. Daarnaast controleren wij actief of de informatie die wij van u krijgen (nog) klopt. Dit doen we onder andere door uw gegevens die bij Ferm Werk bekend zijn te vergelijken met informatie die andere instanties over u hebben. Bijvoorbeeld de Gemeente, de Belastingdienst, het UWV of de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
Ook voeren we om de zoveel tijd controles uit naar grotere groepen klanten. We denken dan niet direct dat er sprake is van fraude, maar misschien wel een grotere kans. Als wij denken dat iemand fraude pleegt, stellen wij een onderzoek in.

Als blijkt dat u zich schuldig maakt aan fraude, dan heeft dit gevolgen:

 • U moet het bedrag dat u ten onrechte aan uitkering hebt ontvangen terugbetalen.
 • U krijgt een boete die net zo hoog is als het (netto) gefraudeerde bedrag. Deze boete wordt verrekend met uw uitkering.
 • Bij een gefraudeerd bedrag boven de € 20.000,00 wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.
 • Krijgt u ten onrechte een uitkering, dan wordt deze onmiddellijk stopgezet.
 • Krijgt u teveel uitkering, dan wordt uw uitkering verlaagd tot het juiste bedrag.

Fraudeert u meerdere keren, dan kan het zijn dat voor een bepaalde tijd helemaal geen uitkering meer krijgt.

U moet de uitkering die u niet had mogen hebben altijd bruto terugbetalen. De netto uitkering wordt namelijk verhoogd met de loonbelasting die de gemeente voor u heeft afgedragen.