Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) juist is. Ferm Werk is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Ferm Werk of zijn toeleveranciers. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ferm Werk.

Bij het gebruik van deze internetsite is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Kijk voor meer informatie op wetten.overheid.nl.

Aanvragen voor toestemming of verzoeken om nadere informatie kunt u richten aan:
Info@fermwerk.nl

Bepaalde verwijzingen op deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Ferm Werk geen controle of zeggenschap heeft. Ferm Werk draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, juistheid of enig ander aspect van de informatie op de informatie die via die bronnen verstrekt wordt.