Extra tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra kosten. U kunt hier hulp bij krijgen via Ferm Werk. De regels verschillen wel per gemeente.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Deze extra bijdrage is in 2023 € 260 per jaar.

De regeling in de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater heet Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ).
Het is niet nodig om mee te doen met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk. Dit zijn de voorwaarden:

  • U heeft meerkosten vanwege een chronische ziekte of handicap.
  • Uw inkomen is niet hoger dan 140% van de bijstandsnorm voor uw gezinssituatie.
  • Uw vermogen is niet hoger dan het maximumbedrag dat geldt voor huurtoeslag.

Kijk hiervoor ook in de Tabel inkomens- en vermogensgrenzen.

Extra voorwaarde voor inwoners van de gemeente Montfoort

Woont u in de gemeente Montfoort? Dan geldt als voorwaarde dat u het verplicht eigen risico van dit jaar al volledig heeft verbruikt of dat u het eigen risico heeft verzekerd (afgekocht).

De regeling in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heet Extra premiebijdrage chronisch zieken en gehandicapten.
Dit zijn de voorwaarden:

  • U kunt aantonen dat u chronisch ziek of gehandicapt bent.
  • U doet mee met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk.
  • U hebt gekozen voor een uitgebreid pakket. Bij VGZ is dat tenminste de aanvulling Compleet. Bij Zorg en Zekerheid is dat tenminste het pakket Top.

U vraagt de regeling aan bij Ferm Werk. Een aanvraagformulier voor de Extra premiebijdrage (Bodegraven-Reeuwijk) of de Tegemoetkoming meerkosten zorg (gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater) kunt u downloaden van de website of telefonisch opvragen bij Ferm Werk. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen we deze in behandeling.

Deze regeling valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De instantie die de Wmo uitvoert in uw gemeente onderzoekt op verzoek van Ferm Werk of u meerkosten heeft vanwege een chronische ziekte of handicap en legt dit vast in een verklaring. Heeft u al eerder zo’n verklaring bij Ferm Werk ingeleverd en is die dit jaar nog geldig? Dan wordt uw aanvraag meteen afgehandeld door Ferm Werk. Hebben wij deze verklaring nog niet, dan vragen wij zo’n verklaring aan bij de betreffende instantie in uw gemeente. Houd er rekening mee dat het verwerken van uw aanvraag in dat geval langer kan duren.

U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar. Een uitzondering hierop geldt voor inwoners van de gemeente Montfoort: als het volledig eigen risico is opgelegd na 31 december, dan kunt u uw aanvraag in het volgende jaar indienen.