Kosten voor kinderopvang

U krijgt een bijstandsuitkering en daarnaast heeft u (parttime) werk, studeert, volgt inburgeringslessen of bent bezig met terugkeer op de arbeidsmarkt (re-integreren). En: u heeft kinderen. De zorg voor een gezin kan soms lastig te combineren zijn met werk of studie. Kinderopvang kan dan uitkomst bieden.

U kunt u op de website van de Belastingdienst nagaan of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U kunt hier ook een berekening maken, zodat u weet wat u kunt verwachten vanuit de Belastingdienst. Nieuws rondom de toeslagenaffaire maakt u misschien onzeker daarover, maar het is de enige manier om uit te zoeken of u recht heeft op toeslag.

De Belastingdienst vergoedt niet alle kosten van de kinderopvang. Als de kinderopvang noodzakelijk* is kan Ferm Werk ook helpen. Vraag dit na bij uw contactpersoon van Ferm Werk. 

*u heeft een bijstandsuitkering en werkt, u studeert, volgt inburgeringslessen of re-integreert

U ontvangt geen bijdrage als u of uw partner uw kind(eren) zelf kan opvangen.

Heeft u om sociaal-medische redenen (bv. ziekenhuisopname of psychische klachten) tijdelijk kinderopvang nodig? Ook als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst komt u mogelijk in aanmerking voor hulp met de kosten vanuit Ferm Werk. Voorwaarde is dat er geen andere mogelijkheden zijn voor reguliere kinderopvang, zoals gesubsidieerde peuteropvang of opvang binnen uw eigen netwerk (familie, vrienden, buren).

Om de noodzaak voor de kinderopvang vast te stellen wordt gebruik gemaakt van een jeugdconsulent of WMO-consulent van uw gemeente. Ook kan Ferm Werk een onafhankelijk medisch advies aanvragen om de noodzaak vast te stellen. De tegemoetkoming wordt op dezelfde wijze berekend als de kinderopvangtoeslag.

U kunt een proefberekening maken op de site van de Belastingdienst. 

Vanaf 1 januari 2021 is geregeld dat gezinnen waarin de ene ouder werkt en de andere ouder een permanente indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze kunt u aanvragen via de Belastingdienst/Toeslagen kinderopvangtoeslag.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.