Dyslexie Tekst formaat AAA

AB vergadering 6 juli 2017

Openbare vergadering Algemeen Bestuur Ferm Werk op 6 juli 2017 om 17.30 uur.
(locatie: Ferm Werk)

Agenda

Stukken:
2a: Brief provincie Utrecht inzake aard begrotingstoezicht 2017
3a: Conceptverslag AB vergadering d.d. 22 december 2016
3c: Actiepuntenlijst AB
4a: Concept wijzigingsbesluit Participatieverordening 2017 GR Ferm Werk
4b: Voorstel aan en besluit DB d.d. 6 juli 2017 inz. wijziging Participatieverordening 2017 GR Ferm Werk
4b2: Voorstel aan en besluit DB d.d. 27 maart 2017 inz. wijziging Participatieverordening 2017 GR Ferm Werk
4c: Geconsolideerde versie Participatie-verordening 2017 GR Ferm Werk na wijziging
5a: Besluit vaststelling jaarstukken 2016 GR Ferm Werk
5b: Jaarstukken 2016 GR Ferm Werk incl controle verklaring accountant
5c: Accountantsverslag (niet openbaar)
5d: Akkoordverklaring deelnemende gemeenten geleverde prestaties 2016
5e: Jaarstukken 2016 Ferm Werk NV (niet openbaar)
6a: Voorstel behandeling tussenrapportage 2017
6b: Bijlage behandeling tussenrapportage 2017
7a: Concept besluit AB vaststelling begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019 – 2021
7b: Voorstel en besluit DB inzake aanpassing begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019 – 2021, n.a.v. zienswijzen
7c: Concept begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021
7d: Zienswijze gemeente Woerden op meerjarenbegroting
7e: Zienswijze gemeente Bodegraven-Reeuwijk op meerjarenbegroting
7f: Zienswijze gemeente Montfoort op meerjarenbegroting
7g:  Zienswijze gemeente Oudewater op meerjarenbegroting