Dyslexie Tekst formaat AAA
Foto website

Kwartaalrapportage Q3 van 2019

Kwartaalcijfers

Onlangs heeft Ferm Werk de cijfers van het derde kwartaal verzameld en daarvan een rapportage gemaakt. Die rapportage vindt u onze website. Wat valt op bij lezing van de rapportage is dat we in het algemeen goed presteren. En dat is een compliment waard, want we zitten midden in een organisatiewijziging. Op vele punten bereiken wij de resultaten zoals we die ons hadden voorgenomen. Wel is het zo dat de uitstroom naar werk wat achterblijft bij onze ambities. Er liggen logische oorzaken onder de verminderde uitstroom, waar we ons natuurlijk niet bij neerleggen. Oorzaak is bijvoorbeeld dat de instroom in de uitkering bestaat uit inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daar moeten we dus meer, langer én anders in investeren. Vandaar onze koerswijziging met Doorgaande Werkleerlijnen en bijvoorbeeld Basis Arbeidsmarkt. Daarnaast is een getalsmatige oorzaak dat als er minder mensen instromen (en dat is zo), er ook minder uitstroom is.

De omzet valt in de prognose wat hoger uit dan begroot. De uitvoeringskosten komen ongeveer uit op wat we vorig jaar begroot hebben. Gemeenten dragen fors minder bij aan Ferm Werk over 2019, omdat we meer Rijkssubsidie krijgen dan waarmee we rekening hielden. Je zou kunnen zeggen dat het zogeheten verdeelmodel van het Rijk er vanuit gaat dat Ferm Werk meer mensen in de uitkering heeft dan we werkelijk hebben. De meevaller voor gemeenten komt naar verwachting neer op 992.000 euro voor dit jaar. Voor het grootste deel komt dit dus door bijstelling van subsidie van het ministerie.

Wat betreft het realiseren van garantiebanen en nieuw beschutbanen, doen we het goed. Daar is echt sprake van een goede inhaalslag. En dat is mooi. Want beide soort banen is er voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Dat we voor hen dus meer betekenen, is prachtig.

Wij verwijzen u voor meer informatie naar de rapportages op onze website. Deze inleiding geeft maar een korte blik op de resultaten. Mocht u meer willen weten, neem dan contact op met Bernhard Drost via marloesversteeg@fermwerk.nl.